Bart Simpson's House Of Weirdness

מהם המקשים של המשחק?

ת: כדי לזוז במשחק, יש להשתמש במקשי החצים.
בשלבים שאמורים לקפוץ בהם, מקש הקפיצה הוא ENTER.

(-) הנסיך הפרסי נוסף על ידי Gordiסימוכין: הודעה 1
משחקים ישנים רומים ואמולטורים